NIA-EGAT หนุนวิจัยพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทน

NIA จับมือ กฟผ.เปิดพื้นที่ให้เอกชนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ EGAT เพื่อส่งเสริมการนําโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ รวมถึงสนับสนุนให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีพื้นที่สำหรับแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พัฒนาความรู้เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม โดยมีนางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA และนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ กฟผ.ลงนามความร่วมมือครั้งนี้

นางสาวกริชผกา กล่าวว่า ความร่วมมือมี 2 ประเด็น คือ การจัดประชุมวิชาการ นิทรรศการหรือกิจกรรม โครงการประกวดหรือแข่งขันกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และการแข่งขันระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาตามหัวข้อที่ได้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด (Hackathon) รวมถึงโครงการประกวดหรือแข่งขันอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ให้สามารถนำเสนอแนวคิดหรือผลงานเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่หรือธุรกิจใหม่ด้านอื่น โดย NIA เป็นผู้จัดกิจกรรมความร่วมมือ อีกส่วน คือ การกลั่นกรองและประเมินศักยภาพโครงการวิจัยที่รับทุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิดหรือ Open innovation โดย NIA จะจัดผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาร่วมกันประเมินศักยภาพและกลั่นกรอง พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะโครงการวิจัยทั้งการพิจารณาเบื้องต้นและขั้นตัดสินการอนุมัติให้ทุน

นายสหรัฐ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีเจตนาร่วมกันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่และธุรกิจใหม่ด้านอื่น ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีพื้นที่สำหรับแสดงความสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

ทั้งนี้ NIA และ กฟผ.ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขัน Hackathon ซึ่งเป็นการแข่งขันระดมความคิดภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดในงาน startup Thailand 2018 งานแข่งขันใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ในหัวข้อด้านเทคโนโลยีพลังงาน Innovative Power Solutions for Thailand Community and Energy Sector กฟผ. กำหนด 5 ได้แก่ Firm Renewable Energy, Energy Storage, Energy Vehicle, Smart City – Smart Grid และ Bio Economy ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสด 100,000 บาทและรางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท -สำนักข่าวไทย